بایگانی

بایگانی ژوئیه , 2011

CentOS 6.0 متولد شد

لینوکس Cen­tOS 6.0 از امروز برای دانلود در دسترس است

دانلود نسخه ۳۲ بیتی :

http://mirrors.kernel.org/centos/6.0/isos/i386/CentOS-6.0-i386-bin-DVD.iso

http://mirrors.kernel.org/centos/6.0/isos/i386/CentOS-6.0-i386-bin-DVD.torrent

http://mirrors.kernel.org/centos/6.0/isos/i386/CentOS-6.0-i386-netinstall.iso

دانلود نسخه ۶۴ بیتی :

http://mirrors.kernel.org/centos/6.0/isos/x86_64/CentOS-6.0-x86_64-bin-DVD.torrent

http://mirrors.kernel.org/centos/6.0/isos/x86_64/CentOS-6.0-x86_64-bin-DVD1.iso

http://mirrors.kernel.org/centos/6.0/isos/x86_64/CentOS-6.0-x86_64-bin-DVD2.iso

http://mirrors.kernel.org/centos/6.0/isos/x86_64/CentOS-6.0-x86_64-netinstall.iso