Home > Statistics > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Thu, 22 May 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Thu, 22 May 2014)

May 22nd, 2014

این گزارش در تاریخ Thu, 22 May 2014 23:59:04 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۶۶۹۰۶ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۹۹۹ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۹۵۳ مورد حمله از کشور Ukraine
تعداد ۷۸۹ مورد حمله از کشور Unit­ed King­dom
تعداد ۵۱۷ مورد حمله از کشور Greece
تعداد ۳۲۵ مورد حمله از کشور Kuwait
تعداد ۲۴۲ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۱۰۳ مورد حمله از کشور India
تعداد ۷۲ مورد حمله از کشور Swe­den
تعداد ۵ مورد حمله از کشور Italy
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Rwan­da
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Turkey
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Vietnam

Comments are closed.