Home > Statistics > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sun, 25 May 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sun, 25 May 2014)

May 25th, 2014

این گزارش در تاریخ Sun, 25 May 2014 23:59:05 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۶۵۶۱۰ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۲۵۶ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۱۲۶ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۱۰۸ مورد حمله از کشور India
تعداد ۹۴ مورد حمله از کشور Unit­ed King­dom
تعداد ۶۹ مورد حمله از کشور Cana­da
تعداد ۴۳ مورد حمله از کشور Ice­land
تعداد ۴۲ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۳۶ مورد حمله از کشور Viet­nam
تعداد ۱۴ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۱۲ مورد حمله از کشور Croa­t­ia
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Turkey
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Panama

Comments are closed.