Home > Statistics > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Mon, 26 May 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Mon, 26 May 2014)

May 26th, 2014

این گزارش در تاریخ Mon, 26 May 2014 23:59:04 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۷۳۳۹۹ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۴۶۱۰ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۱۱۴۹ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۱۱۰۴ مورد حمله از کشور Turkey
تعداد ۹۶۱ مورد حمله از کشور Ukraine
تعداد ۵۹۸ مورد حمله از کشور Kuwait
تعداد ۴۵۳ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۱۳۵ مورد حمله از کشور Unit­ed King­dom
تعداد ۱۱۲ مورد حمله از کشور Indone­sia
تعداد ۱۱۱ مورد حمله از کشور India
تعداد ۹۸ مورد حمله از کشور Viet­nam
تعداد ۱۵ مورد حمله از کشور Roma­nia
تعداد ۱۲ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Por­tu­gal
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Taiwan

Comments are closed.