Home > Statistics > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Thu, 29 May 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Thu, 29 May 2014)

May 29th, 2014

این گزارش در تاریخ Thu, 29 May 2014 23:59:04 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۶۵۲۵۶ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۴۹۶۵ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۱۶۷۴ مورد حمله از کشور Mon­go­lia
تعداد ۷۸۰ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۷۱ مورد حمله از کشور Viet­nam
تعداد ۷۰ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۲۵ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۲۲ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۱۸ مورد حمله از کشور Cana­da
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Greece
تعداد ۷ مورد حمله از کشور Italy
تعداد ۲ مورد حمله از کشور France
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Swe­den
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Taiwan

Comments are closed.