Home > Statistics > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Fri, 30 May 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Fri, 30 May 2014)

May 30th, 2014

این گزارش در تاریخ Fri, 30 May 2014 23:59:05 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۸۳۵۷۸ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۶۳۱ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۱۵۴ مورد حمله از کشور Philip­pines
تعداد ۱۳۹ مورد حمله از کشور Bangladesh
تعداد ۱۳۵ مورد حمله از کشور Ice­land
تعداد ۱۰۱ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۵۱ مورد حمله از کشور Cana­da
تعداد ۴۹ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۳۵ مورد حمله از کشور Aus­tria
تعداد ۱۰ مورد حمله از کشور Chile
تعداد ۹ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۷ مورد حمله از کشور Italy
تعداد ۵ مورد حمله از کشور France
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Namib­ia
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Por­tu­gal
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Moldo­va, Repub­lic of

Comments are closed.