خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Thu, 26 Jun 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Thu, 26 Jun 2014)

26 ژوئن 2014

این گزارش در تاریخ Thu, 26 Jun 2014 23:59:05 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۷۰۰۷۱ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۳۴۹۲ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۱۲۴۶ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۶۷۳ مورد حمله از کشور Satel­lite Provider
تعداد ۵۵۶ مورد حمله از کشور Turkey
تعداد ۳۳۴ مورد حمله از کشور Viet­nam
تعداد ۲۹ مورد حمله از کشور Ice­land
تعداد ۱۶ مورد حمله از کشور Cana­da
تعداد ۱۵ مورد حمله از کشور France
تعداد ۱۴ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۹ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۶ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Indone­sia
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Mex­i­co
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Iran, Islam­ic Repub­lic of
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Argentina

دیدگاه ها مسدود است.