Home > Statistics > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Mon, 14 Jul 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Mon, 14 Jul 2014)

July 14th, 2014

این گزارش در تاریخ Mon, 14 Jul 2014 23:59:05 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۱۰۲۶۱۵ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۲۸۶۹ مورد حمله از کشور Mex­i­co
تعداد ۲۶۷۴ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۷۵۳ مورد حمله از کشور Satel­lite Provider
تعداد ۴۷۲ مورد حمله از کشور Sin­ga­pore
تعداد ۴۰۸ مورد حمله از کشور Viet­nam
تعداد ۲۰۰ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۱۷۴ مورد حمله از کشور Unit­ed King­dom
تعداد ۱۳۳ مورد حمله از کشور Roma­nia
تعداد ۱۲۱ مورد حمله از کشور Tai­wan
تعداد ۸۱ مورد حمله از کشور France
تعداد ۶۵ مورد حمله از کشور Ice­land
تعداد ۳۹ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۳۸ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۳۴ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۱۷ مورد حمله از کشور Lithua­nia
تعداد ۱۲ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۱۰ مورد حمله از کشور Spain
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Switzerland

Comments are closed.