Home > Statistics > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Fri, 18 Jul 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Fri, 18 Jul 2014)

July 18th, 2014

این گزارش در تاریخ Fri, 18 Jul 2014 23:59:04 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۱۱۰۸۸۵ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۲۸۵۰ مورد حمله از کشور Iran, Islam­ic Repub­lic of
تعداد ۲۶۱۳ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۱۴۳۵ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۹۷۱ مورد حمله از کشور Viet­nam
تعداد ۸۰ مورد حمله از کشور Cyprus
تعداد ۷۴ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۵۲ مورد حمله از کشور Italy
تعداد ۴۹ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۲۲ مورد حمله از کشور France
تعداد ۵ مورد حمله از کشور Mex­i­co
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Spain
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Belarus
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Taiwan

Comments are closed.