Home > Statistics > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sat, 19 Jul 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sat, 19 Jul 2014)

July 19th, 2014

این گزارش در تاریخ Sat, 19 Jul 2014 23:59:03 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۹۲۲۰۱ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۱۱۳۷ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۹۸۹ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۸۷۶ مورد حمله از کشور Unit­ed King­dom
تعداد ۹۶ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۷۴ مورد حمله از کشور India
تعداد ۳۱ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۲۹ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۶ مورد حمله از کشور Bel­gium
تعداد ۵ مورد حمله از کشور Ukraine
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Japan
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Indone­sia
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Tai­wan
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Spain
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Cana­da
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Lebanon

Comments are closed.