Home > Statistics > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Tue, 22 Jul 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Tue, 22 Jul 2014)

July 22nd, 2014

این گزارش در تاریخ Tue, 22 Jul 2014 23:59:07 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۸۰۶۹۱ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۱۲۶۳۲ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۷۰۰ مورد حمله از کشور Por­tu­gal
تعداد ۴۵۷ مورد حمله از کشور Viet­nam
تعداد ۲۱۲ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۱۹۵ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۱۵۷ مورد حمله از کشور Pana­ma
تعداد ۳۴ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۱۷ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۵ مورد حمله از کشور Czech Repub­lic
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Latvia
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Roma­nia
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Cana­da
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Uruguay
تعداد ۱ مورد حمله از کشور France
تعداد ۱ مورد حمله از کشور India

Comments are closed.