Home > Statistics > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Wed, 23 Jul 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Wed, 23 Jul 2014)

July 23rd, 2014

این گزارش در تاریخ Wed, 23 Jul 2014 23:59:05 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۱۳۲۲۲۲ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۱۲۴۵ مورد حمله از کشور Turkey
تعداد ۴۴۰ مورد حمله از کشور Philip­pines
تعداد ۳۵۵ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۲۵۹ مورد حمله از کشور Italy
تعداد ۲۵۱ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۱۸۰ مورد حمله از کشور Viet­nam
تعداد ۱۵۷ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۴۹ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۲۴ مورد حمله از کشور Colom­bia
تعداد ۱۶ مورد حمله از کشور France
تعداد ۱۰ مورد حمله از کشور Roma­nia
تعداد ۵ مورد حمله از کشور Indone­sia
تعداد ۵ مورد حمله از کشور Latvia
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Cana­da
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Venezuela
تعداد ۱ مورد حمله از کشور India
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Sweden

Comments are closed.