Home > Statistics > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Thu, 24 Jul 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Thu, 24 Jul 2014)

July 24th, 2014

این گزارش در تاریخ Thu, 24 Jul 2014 23:59:05 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۱۳۱۶۶۷ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۱۱۰۴ مورد حمله از کشور Viet­nam
تعداد ۳۸۴ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۱۹۶ مورد حمله از کشور India
تعداد ۱۹۳ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۱۴۴ مورد حمله از کشور Egypt
تعداد ۷۸ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۴۵ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۴۱ مورد حمله از کشور Japan
تعداد ۱۲ مورد حمله از کشور Belarus
تعداد ۲ مورد حمله از کشور France

Comments are closed.