خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Fri, 25 Jul 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Fri, 25 Jul 2014)

25 ژوئیه 2014

این گزارش در تاریخ Fri, 25 Jul 2014 23:59:05 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۱۱۴۸۹۰ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۱۱۱۶ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۲۰۰ مورد حمله از کشور India
تعداد ۱۷۴ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۱۱۷ مورد حمله از کشور Sin­ga­pore
تعداد ۱۰۲ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۲۹ مورد حمله از کشور France
تعداد ۱۳ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۱۱ مورد حمله از کشور Roma­nia
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Thailand

دیدگاه ها مسدود است.