خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sat, 26 Jul 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sat, 26 Jul 2014)

26 ژوئیه 2014

این گزارش در تاریخ Sat, 26 Jul 2014 23:59:05 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۱۵۴۹۱۹ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۸۴۰ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۶۷۰ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۵۰۵ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۲۸۸ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۴۱ مورد حمله از کشور Tai­wan
تعداد ۳۱ مورد حمله از کشور France
تعداد ۲۳ مورد حمله از کشور Viet­nam
تعداد ۱۳ مورد حمله از کشور Roma­nia
تعداد ۶ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Japan
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Ukraine
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Poland

دیدگاه ها مسدود است.