خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sun, 27 Jul 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sun, 27 Jul 2014)

27 ژوئیه 2014

این گزارش در تاریخ Sun, 27 Jul 2014 23:59:03 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۱۴۱۴۴۸ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۶۱۵۵ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۴۹۳ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۳۱۵ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۲۵۳ مورد حمله از کشور Egypt
تعداد ۲۰۲ مورد حمله از کشور India
تعداد ۹۷ مورد حمله از کشور Ice­land
تعداد ۹۵ مورد حمله از کشور France
تعداد ۵۳ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۴۴ مورد حمله از کشور Tai­wan
تعداد ۲۲ مورد حمله از کشور Roma­nia
تعداد ۱۵ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۱۴ مورد حمله از کشور Belarus
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Japan
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Turkey
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Greece
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Aus­tria
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Unit­ed Kingdom

دیدگاه ها مسدود است.