Home > Statistics > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Mon, 28 Jul 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Mon, 28 Jul 2014)

July 28th, 2014

این گزارش در تاریخ Mon, 28 Jul 2014 23:59:04 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۱۳۸۱۵۹ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۵۰۲ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۳۷۹ مورد حمله از کشور Egypt
تعداد ۲۹۸ مورد حمله از کشور Italy
تعداد ۲۸۵ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۲۱۰ مورد حمله از کشور India
تعداد ۱۱۵ مورد حمله از کشور France
تعداد ۱۱۲ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۱۰۵ مورد حمله از کشور Ice­land
تعداد ۵۳ مورد حمله از کشور Roma­nia
تعداد ۱۴ مورد حمله از کشور Turkey
تعداد ۱۳ مورد حمله از کشور Unit­ed King­dom
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Cana­da
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Bahrain

Comments are closed.