Home > Statistics > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Thu, 31 Jul 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Thu, 31 Jul 2014)

July 31st, 2014

این گزارش در تاریخ Thu, 31 Jul 2014 23:59:04 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۱۶۰۲۳۳ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۵۱۱۱ مورد حمله از کشور India
تعداد ۳۸۴ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۱۶۵ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۱۶۴ مورد حمله از کشور Mex­i­co
تعداد ۱۳۹ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۱۱۸ مورد حمله از کشور Viet­nam
تعداد ۸۱ مورد حمله از کشور Spain
تعداد ۶۷ مورد حمله از کشور France
تعداد ۴۱ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۲۵ مورد حمله از کشور Ice­land
تعداد ۵ مورد حمله از کشور Mon­go­lia
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Israel
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Tai­wan
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Iraq

Comments are closed.