Home > Statistics > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sat, 23 Aug 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sat, 23 Aug 2014)

August 23rd, 2014

این گزارش در تاریخ Sat, 23 Aug 2014 23:59:04 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۱۸۷۷۷۱ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۵۰۳۷ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۳۴۱۲ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۱۱۹۹ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۴۲۶ مورد حمله از کشور Swe­den
تعداد ۱۴۵ مورد حمله از کشور Ice­land
تعداد ۳۷ مورد حمله از کشور France
تعداد ۱۷ مورد حمله از کشور Mex­i­co
تعداد ۱۷ مورد حمله از کشور Iran, Islam­ic Repub­lic of
تعداد ۱۴ مورد حمله از کشور Cana­da
تعداد ۶ مورد حمله از کشور Ukraine
تعداد ۵ مورد حمله از کشور Unit­ed King­dom
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Sin­ga­pore
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Geor­gia
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Aus­tralia
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Poland
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Ire­land
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Ecuador
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Hun­gary
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Vietnam

Comments are closed.