Home > Statistics > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Tue, 26 Aug 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Tue, 26 Aug 2014)

August 26th, 2014

این گزارش در تاریخ Tue, 26 Aug 2014 23:59:04 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۲۰۳۵۴۷ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۲۸۲۲ مورد حمله از کشور Slove­nia
تعداد ۹۹۲ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۷۳۶ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۳۹۸ مورد حمله از کشور Pana­ma
تعداد ۳۸۰ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۳۴۲ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۳۱۱ مورد حمله از کشور Italy
تعداد ۱۷۲ مورد حمله از کشور Ice­land
تعداد ۳۲ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۳۲ مورد حمله از کشور Iran, Islam­ic Repub­lic of
تعداد ۲۲ مورد حمله از کشور Poland
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Cana­da
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Unit­ed King­dom
تعداد ۴ مورد حمله از کشور France
تعداد ۲ مورد حمله از کشور India
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Domini­can Republic

Comments are closed.