Home > Statistics > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Fri, 29 Aug 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Fri, 29 Aug 2014)

August 29th, 2014

این گزارش در تاریخ Fri, 29 Aug 2014 23:59:05 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۲۴۱۴۴۰ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۵۰۳۹ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۳۳۵ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۱۸۰ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۱۵۱ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۴۶ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۲۹ مورد حمله از کشور France
تعداد ۲۵ مورد حمله از کشور Sin­ga­pore
تعداد ۱۶ مورد حمله از کشور India
تعداد ۱۱ مورد حمله از کشور Latvia
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Unit­ed King­dom
تعداد ۶ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Roma­nia
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Turkey
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Bangladesh

Comments are closed.