Home > Statistics > حملات اینترنتی که در یک هفته گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است

حملات اینترنتی که در یک هفته گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است

August 29th, 2014

این گزارش در تاریخ Fri, 29 Aug 2014 23:59:05 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۴۹۴۰۳۶ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۷۱۴۹ مورد حمله از کشور Lithua­nia
تعداد ۵۰۷۲ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۴۹۶۷ مورد حمله از کشور Unit­ed Arab Emi­rates
تعداد ۴۲۶۲ مورد حمله از کشور Indone­sia
تعداد ۳۶۸۵ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۳۵۸۶ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۲۸۲۲ مورد حمله از کشور Slove­nia
تعداد ۲۳۹۷ مورد حمله از کشور Aus­tralia
تعداد ۱۹۱۰ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۱۴۰۴ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۹۴۷ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۷۱۴ مورد حمله از کشور Zim­bab­we
تعداد ۴۲۹ مورد حمله از کشور Swe­den
تعداد ۳۹۸ مورد حمله از کشور Pana­ma
تعداد ۳۶۴ مورد حمله از کشور Italy
تعداد ۲۴۰ مورد حمله از کشور Ice­land
تعداد ۲۲۳ مورد حمله از کشور Bangladesh
تعداد ۱۱۵ مورد حمله از کشور Viet­nam
تعداد ۱۰۳ مورد حمله از کشور France
تعداد ۷۸ مورد حمله از کشور India
تعداد ۴۷ مورد حمله از کشور Greece
تعداد ۴۵ مورد حمله از کشور Sin­ga­pore
تعداد ۳۹ مورد حمله از کشور Iran, Islam­ic Repub­lic of
تعداد ۳۶ مورد حمله از کشور Turkey
تعداد ۳۱ مورد حمله از کشور Ire­land
تعداد ۲۴ مورد حمله از کشور Poland
تعداد ۱۸ مورد حمله از کشور Cana­da
تعداد ۱۷ مورد حمله از کشور Mex­i­co
تعداد ۱۴ مورد حمله از کشور Japan
تعداد ۱۱ مورد حمله از کشور Latvia
تعداد ۱۰ مورد حمله از کشور Unit­ed King­dom
تعداد ۶ مورد حمله از کشور Ukraine
تعداد ۵ مورد حمله از کشور Spain
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Geor­gia
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Ecuador
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Roma­nia
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Hun­gary
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Moldo­va, Repub­lic of
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Domini­can Republic

Comments are closed.