Home > Statistics > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sat, 30 Aug 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sat, 30 Aug 2014)

August 30th, 2014

این گزارش در تاریخ Sat, 30 Aug 2014 23:59:04 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۲۴۸۲۱۱ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۴۴۱۳ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۷۱۸ مورد حمله از کشور Pana­ma
تعداد ۳۴۳ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۱۷۹ مورد حمله از کشور Viet­nam
تعداد ۵۰ مورد حمله از کشور France
تعداد ۴۹ مورد حمله از کشور Sin­ga­pore
تعداد ۴۲ مورد حمله از کشور Iran, Islam­ic Repub­lic of
تعداد ۱۴ مورد حمله از کشور India
تعداد ۱۳ مورد حمله از کشور Ire­land
تعداد ۷ مورد حمله از کشور Indone­sia
تعداد ۷ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Ecuador
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Netherlands

Comments are closed.