Home > Statistics > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sun, 31 Aug 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sun, 31 Aug 2014)

August 31st, 2014

این گزارش در تاریخ Sun, 31 Aug 2014 23:59:05 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۲۲۹۳۷۴ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۱۲۴۱۵ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۱۰۱۳۴ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۷۳۹ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۶۲ مورد حمله از کشور Sin­ga­pore
تعداد ۴۵ مورد حمله از کشور Iran, Islam­ic Repub­lic of
تعداد ۱۸ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۶ مورد حمله از کشور Ire­land
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Ecuador
تعداد ۴ مورد حمله از کشور India
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Russ­ian Federation

Comments are closed.