خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Tue, 23 Sep 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Tue, 23 Sep 2014)

23 سپتامبر 2014

این گزارش در تاریخ Tue, 23 Sep 2014 23:59:05 +0330 ایجاد شده است

تعداد ۷۹۲۳۲ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۳۰۹ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۱۵۴ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۱۴۱ مورد حمله از کشور Green­land
تعداد ۱۲۹ مورد حمله از کشور Iran, Islam­ic Repub­lic of
تعداد ۱۰۸ مورد حمله از کشور Ice­land
تعداد ۱۰۴ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۱۰۱ مورد حمله از کشور Poland
تعداد ۵۰ مورد حمله از کشور France
تعداد ۳۵ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۳۰ مورد حمله از کشور Unit­ed King­dom
تعداد ۵ مورد حمله از کشور India
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Cana­da
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Singapore

دیدگاه ها مسدود است.