Home > Statistics > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Wed, 24 Sep 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Wed, 24 Sep 2014)

September 24th, 2014

این گزارش در تاریخ Wed, 24 Sep 2014 23:59:05 +0330 ایجاد شده است

تعداد ۷۹۹۴۲ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۲۳۸ مورد حمله از کشور Unit­ed King­dom
تعداد ۱۱۷ مورد حمله از کشور Ice­land
تعداد ۱۰۷ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۷۷ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۷۳ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۵۳ مورد حمله از کشور France
تعداد ۲۵ مورد حمله از کشور Ukraine
تعداد ۲۳ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Cana­da
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Russ­ian Federation

Comments are closed.