Home > Statistics > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Fri, 26 Sep 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Fri, 26 Sep 2014)

September 26th, 2014

این گزارش در تاریخ Fri, 26 Sep 2014 23:59:05 +0330 ایجاد شده است

تعداد ۸۸۰۸۶ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۱۵۰۰ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۶۰۸ مورد حمله از کشور Unit­ed King­dom
تعداد ۴۰۴ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۳۲۱ مورد حمله از کشور Mex­i­co
تعداد ۱۶۰ مورد حمله از کشور Ukraine
تعداد ۱۱۳ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۶۷ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۳۹ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۳۶ مورد حمله از کشور Sin­ga­pore
تعداد ۲۵ مورد حمله از کشور Italy
تعداد ۲۴ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۲۳ مورد حمله از کشور Ireland

Comments are closed.