خانه > آمار > حملات اینترنتی که در یک هفته گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است

حملات اینترنتی که در یک هفته گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است

26 سپتامبر 2014

این گزارش در تاریخ Fri, 26 Sep 2014 23:59:05 +0330 ایجاد شده است

تعداد ۲۷۸۸۸۲ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۴۱۲۳ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۳۲۰۱ مورد حمله از کشور Turkey
تعداد ۱۷۶۹ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۸۸۱ مورد حمله از کشور Unit­ed King­dom
تعداد ۵۴۸ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۴۲۲ مورد حمله از کشور Mex­i­co
تعداد ۳۹۵ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۳۳۱ مورد حمله از کشور Ice­land
تعداد ۳۰۹ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۲۶۷ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۲۶۳ مورد حمله از کشور Indone­sia
تعداد ۲۴۳ مورد حمله از کشور Ukraine
تعداد ۲۲۹ مورد حمله از کشور Sau­di Ara­bia
تعداد ۱۸۲ مورد حمله از کشور India
تعداد ۱۴۱ مورد حمله از کشور Green­land
تعداد ۱۲۹ مورد حمله از کشور Iran, Islam­ic Repub­lic of
تعداد ۱۱۴ مورد حمله از کشور Poland
تعداد ۹۸ مورد حمله از کشور Sin­ga­pore
تعداد ۸۸ مورد حمله از کشور Ire­land
تعداد ۶۸ مورد حمله از کشور Tai­wan
تعداد ۵۹ مورد حمله از کشور France
تعداد ۳۹ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۳۹ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۳۴ مورد حمله از کشور Cana­da
تعداد ۲۵ مورد حمله از کشور Italy
تعداد ۶ مورد حمله از کشور Pana­ma
تعداد ۶ مورد حمله از کشور Ecuador
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Aus­tralia
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Spain

دیدگاه ها مسدود است.