Home > Statistics > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sat, 27 Sep 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sat, 27 Sep 2014)

September 27th, 2014

این گزارش در تاریخ Sat, 27 Sep 2014 23:59:04 +0330 ایجاد شده است

تعداد ۷۲۸۷۳ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۱۰۹۳۶ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۵۲۸۷ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۲۱۶۵ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۴۵۷ مورد حمله از کشور Mex­i­co
تعداد ۳۴۲ مورد حمله از کشور Tunisia
تعداد ۲۳۰ مورد حمله از کشور Turkey
تعداد ۲۰۷ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۱۷۸ مورد حمله از کشور Indone­sia
تعداد ۱۱۵ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۱۰۳ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۳۲ مورد حمله از کشور Cana­da
تعداد ۳۰ مورد حمله از کشور Ire­land
تعداد ۲۴ مورد حمله از کشور Sin­ga­pore
تعداد ۱۶ مورد حمله از کشور Latvia
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Vietnam

Comments are closed.