خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sun, 28 Sep 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sun, 28 Sep 2014)

28 سپتامبر 2014

این گزارش در تاریخ Sun, 28 Sep 2014 23:59:04 +0330 ایجاد شده است

تعداد ۷۷۴۴۵ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۹۶۹ مورد حمله از کشور Viet­nam
تعداد ۴۸۶ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۳۸۵ مورد حمله از کشور India
تعداد ۳۵۱ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۲۹۷ مورد حمله از کشور Kaza­khstan
تعداد ۱۸۵ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۸۱ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۵۶ مورد حمله از کشور Ice­land
تعداد ۴۵ مورد حمله از کشور Sin­ga­pore
تعداد ۱۸ مورد حمله از کشور Ire­land
تعداد ۱۴ مورد حمله از کشور France
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Cana­da
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Germany

دیدگاه ها مسدود است.