Home > Statistics > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Mon, 29 Sep 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Mon, 29 Sep 2014)

September 29th, 2014

این گزارش در تاریخ Mon, 29 Sep 2014 23:59:07 +0330 ایجاد شده است

تعداد ۸۱۶۸۶ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۳۹۶ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۲۶۴ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۱۵۸ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۱۴۷ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۱۱۸ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۵۳ مورد حمله از کشور Japan
تعداد ۴۲ مورد حمله از کشور Sin­ga­pore
تعداد ۵ مورد حمله از کشور Ire­land
تعداد ۴ مورد حمله از کشور France
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Moroc­co
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Venezuela

Comments are closed.