Home > Statistics > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Fri, 24 Oct 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Fri, 24 Oct 2014)

October 24th, 2014

این گزارش در تاریخ Fri, 24 Oct 2014 23:59:08 +0330 ایجاد شده است

تعداد ۸۹۸۹۶ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۲۷۶۹ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۳۵۶ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۳۰۳ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۶۵ مورد حمله از کشور Ice­land
تعداد ۱۴ مورد حمله از کشور Roma­nia
تعداد ۱۳ مورد حمله از کشور Sin­ga­pore
تعداد ۵ مورد حمله از کشور France
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Ser­bia
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Ire­land
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Turkey

Comments are closed.