Home > Statistics > حملات اینترنتی که در یک هفته گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است

حملات اینترنتی که در یک هفته گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است

October 24th, 2014

این گزارش در تاریخ Fri, 24 Oct 2014 23:59:08 +0330 ایجاد شده است

تعداد ۲۵۵۲۲۰ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۱۳۷۶۲ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۴۳۴۸ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۳۶۳۴ مورد حمله از کشور Poland
تعداد ۳۵۴۲ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۱۲۴۵ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۱۱۶۶ مورد حمله از کشور Swe­den
تعداد ۱۰۲۴ مورد حمله از کشور Viet­nam
تعداد ۱۰۰۰ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۹۳۱ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۸۳۶ مورد حمله از کشور Sin­ga­pore
تعداد ۶۶۴ مورد حمله از کشور France
تعداد ۴۱۲ مورد حمله از کشور Sau­di Ara­bia
تعداد ۲۵۲ مورد حمله از کشور South Africa
تعداد ۲۰۶ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۱۸۹ مورد حمله از کشور Tai­wan
تعداد ۱۱۳ مورد حمله از کشور Roma­nia
تعداد ۹۵ مورد حمله از کشور Colom­bia
تعداد ۹۲ مورد حمله از کشور Unknown
تعداد ۸۶ مورد حمله از کشور Unit­ed King­dom
تعداد ۶۵ مورد حمله از کشور Ice­land
تعداد ۶۱ مورد حمله از کشور Ukraine
تعداد ۳۰ مورد حمله از کشور Ire­land
تعداد ۲۴ مورد حمله از کشور Italy
تعداد ۲۴ مورد حمله از کشور Iran, Islam­ic Repub­lic of
تعداد ۲۳ مورد حمله از کشور Cana­da
تعداد ۱۷ مورد حمله از کشور Pana­ma
تعداد ۱۱ مورد حمله از کشور India
تعداد ۱۰ مورد حمله از کشور Unit­ed Arab Emi­rates
تعداد ۹ مورد حمله از کشور Malaysia
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Mex­i­co
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Argenti­na
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Ser­bia
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Spain
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Cyprus
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Turkey
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Qatar
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Aus­tria
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Alge­ria
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Japan
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Aus­tralia
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Slo­va­kia
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Bosnia and Herze­gov­ina
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Andor­ra
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Kuwait
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Cos­ta Rica
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Czech Repub­lic
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Paraguay

Comments are closed.