خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sat, 25 Oct 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sat, 25 Oct 2014)

25 اكتبر 2014

این گزارش در تاریخ Sat, 25 Oct 2014 23:59:04 +0330 ایجاد شده است

تعداد ۹۲۳۱۰ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۴۶۳ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۳۵۷ مورد حمله از کشور Ecuador
تعداد ۶۸ مورد حمله از کشور France
تعداد ۲۵ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۱۳ مورد حمله از کشور Ire­land
تعداد ۱۲ مورد حمله از کشور Sin­ga­pore
تعداد ۱۱ مورد حمله از کشور Unit­ed Arab Emi­rates
تعداد ۷ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Unit­ed King­dom
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Czech Repub­lic
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Netherlands

دیدگاه ها مسدود است.