Home > Statistics > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sun, 26 Oct 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sun, 26 Oct 2014)

October 26th, 2014

این گزارش در تاریخ Sun, 26 Oct 2014 23:59:08 +0330 ایجاد شده است

تعداد ۸۵۳۷۰ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۲۲۱۵ مورد حمله از کشور Sin­ga­pore
تعداد ۲۰۹۳ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۵۵۰ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۱۶۲ مورد حمله از کشور Kenya
تعداد ۱۳۳ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۲۴ مورد حمله از کشور France
تعداد ۱۴ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۵ مورد حمله از کشور Ire­land
تعداد ۵ مورد حمله از کشور Ecuador
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Ukraine
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Netherlands

Comments are closed.