Home > Statistics > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Mon, 27 Oct 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Mon, 27 Oct 2014)

October 27th, 2014

این گزارش در تاریخ Mon, 27 Oct 2014 23:59:05 +0330 ایجاد شده است

تعداد ۸۶۸۶۲ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۳۲۶۵ مورد حمله از کشور Sin­ga­pore
تعداد ۲۵۱۴ مورد حمله از کشور Viet­nam
تعداد ۳۸۲ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۷۰ مورد حمله از کشور Ecuador
تعداد ۶۲ مورد حمله از کشور Ice­land
تعداد ۳۰ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۲۲ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۱۲ مورد حمله از کشور Unit­ed Arab Emi­rates
تعداد ۵ مورد حمله از کشور Ire­land
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Roma­nia
تعداد ۱ مورد حمله از کشور France

Comments are closed.