Home > Statistics > حملات اینترنتی که در یک هفته گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است

حملات اینترنتی که در یک هفته گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است

October 31st, 2014

این گزارش در تاریخ Fri, 31 Oct 2014 23:59:04 +0330 ایجاد شده است

تعداد ۳۰۹۲۹۴ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۳۹۳۸ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۳۵۹۴ مورد حمله از کشور Unit­ed King­dom
تعداد ۳۳۲۶ مورد حمله از کشور Sin­ga­pore
تعداد ۲۵۶۸ مورد حمله از کشور Viet­nam
تعداد ۱۳۳۰ مورد حمله از کشور Spain
تعداد ۱۰۹۹ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۵۵۸ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۴۹۳ مورد حمله از کشور Ghana
تعداد ۴۷۴ مورد حمله از کشور France
تعداد ۴۲۷ مورد حمله از کشور Ecuador
تعداد ۳۷۶ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۱۶۲ مورد حمله از کشور Kenya
تعداد ۱۲۸ مورد حمله از کشور Ire­land
تعداد ۱۲۴ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۱۲۲ مورد حمله از کشور Poland
تعداد ۱۱۱ مورد حمله از کشور Japan
تعداد ۹۶ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۶۲ مورد حمله از کشور Ice­land
تعداد ۱۶ مورد حمله از کشور Roma­nia
تعداد ۱۳ مورد حمله از کشور India
تعداد ۱۳ مورد حمله از کشور Unit­ed Arab Emi­rates
تعداد ۹ مورد حمله از کشور Cana­da
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Ukraine
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Lithua­nia
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Turkey
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Italy
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Alba­nia
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Czech Repub­lic
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Switzer­land
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Mexico

Comments are closed.