Home > Statistics > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Tue, 04 Nov 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Tue, 04 Nov 2014)

November 4th, 2014

این گزارش در تاریخ Tue, 04 Nov 2014 23:59:03 +0330 ایجاد شده است

تعداد ۱۱۶۳۴۸ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۷۲۷۳ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۳۳۹۷ مورد حمله از کشور Sin­ga­pore
تعداد ۳۰۴۳ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۱۸۴۹ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۱۹۶ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۱۸۸ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۱۶۸ مورد حمله از کشور Roma­nia
تعداد ۳۷ مورد حمله از کشور Ice­land
تعداد ۳۱ مورد حمله از کشور France
تعداد ۲۲ مورد حمله از کشور Cana­da
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Ire­land
تعداد ۵ مورد حمله از کشور Viet­nam
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Tai­wan
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Argenti­na
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Mex­i­co
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Aus­tralia
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Turkey
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Japan
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Spain

Comments are closed.