Home > Statistics > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Fri, 07 Nov 2014)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Fri, 07 Nov 2014)

November 7th, 2014

این گزارش در تاریخ Fri, 07 Nov 2014 23:59:03 +0330 ایجاد شده است

تعداد ۱۲۸۸۵۳ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۳۵۸۲ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۷۲۵ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۱۹۶ مورد حمله از کشور Iran, Islam­ic Repub­lic of
تعداد ۱۵۱ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۳۷ مورد حمله از کشور Moldo­va, Repub­lic of
تعداد ۳۰ مورد حمله از کشور France
تعداد ۲۰ مورد حمله از کشور Ire­land
تعداد ۱۹ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۱۶ مورد حمله از کشور Sin­ga­pore
تعداد ۱۶ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۶ مورد حمله از کشور Alge­ria
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Spain
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Colom­bia
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Aus­tralia
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Unit­ed King­dom
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Roma­nia
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Viet­nam
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Ukraine
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Cana­da
تعداد ۱ مورد حمله از کشور India

Comments are closed.