خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sun, 15 Feb 2015)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sun, 15 Feb 2015)

15 فوریه 2015

این گزارش در تاریخ Sun, 15 Feb 2015 23:59:04 +0330 ایجاد شده است

تعداد ۱۳۵۹۶۱ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۷۰۹۵۶ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۳۲۳ مورد حمله از کشور France
تعداد ۱۵۱ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۱۴۸ مورد حمله از کشور Switzer­land
تعداد ۱۴۲ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۸۰ مورد حمله از کشور India
تعداد ۷۹ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۷۱ مورد حمله از کشور Spain
تعداد ۲۰ مورد حمله از کشور Tai­wan
تعداد ۱۹ مورد حمله از کشور Indone­sia
تعداد ۱۸ مورد حمله از کشور Turkey
تعداد ۱۷ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۱۱ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۱۱ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Lebanon
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Ecuador

دیدگاه ها مسدود است.