خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Mon, 16 Feb 2015)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Mon, 16 Feb 2015)

16 فوریه 2015

این گزارش در تاریخ Mon, 16 Feb 2015 23:59:04 +0330 ایجاد شده است

تعداد ۱۵۸۳۲۴ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۶۵۷۱۳ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۲۹۲ مورد حمله از کشور Turkey
تعداد ۱۹۸ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۱۱۹ مورد حمله از کشور France
تعداد ۱۱۴ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۷۷ مورد حمله از کشور Egypt
تعداد ۷۴ مورد حمله از کشور Indone­sia
تعداد ۶۴ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۵۰ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۹ مورد حمله از کشور Lao Peo­ples Demo­c­ra­t­ic Repub­lic
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Cana­da
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Tai­wan
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Russ­ian Federation

دیدگاه ها مسدود است.