خانه > آمار > حملات اینترنتی که در یک هفته گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است

حملات اینترنتی که در یک هفته گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است

21 فوریه 2015

این گزارش در تاریخ Fri, 20 Feb 2015 23:59:05 +0330 ایجاد شده است

تعداد ۴۶۳۲۴۵ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۱۰۲۴۰۲ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۲۵۴۹ مورد حمله از کشور Swe­den
تعداد ۲۱۸۱ مورد حمله از کشور France
تعداد ۶۳۳ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۵۴۶ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۵۰۱ مورد حمله از کشور Czech Repub­lic
تعداد ۳۹۰ مورد حمله از کشور Tai­wan
تعداد ۳۳۱ مورد حمله از کشور Turkey
تعداد ۲۶۸ مورد حمله از کشور Bolivia
تعداد ۲۲۰ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۲۰۳ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۱۵۳ مورد حمله از کشور India
تعداد ۱۴۸ مورد حمله از کشور Switzer­land
تعداد ۱۴۵ مورد حمله از کشور Indone­sia
تعداد ۱۰۸ مورد حمله از کشور Israel
تعداد ۷۷ مورد حمله از کشور Egypt
تعداد ۷۱ مورد حمله از کشور Spain
تعداد ۶۶ مورد حمله از کشور Malaysia
تعداد ۶۰ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۵۴ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۱۶ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۱۴ مورد حمله از کشور Cana­da
تعداد ۱۴ مورد حمله از کشور Colom­bia
تعداد ۱۳ مورد حمله از کشور Bul­gar­ia
تعداد ۱۳ مورد حمله از کشور Tan­za­nia, Unit­ed Repub­lic of
تعداد ۹ مورد حمله از کشور Lao Peo­ples Demo­c­ra­t­ic Repub­lic
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Ukraine
تعداد ۶ مورد حمله از کشور Ecuador
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Roma­nia
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Unit­ed King­dom
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Latvia
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Lebanon

دیدگاه ها مسدود است.