Home > Statistics > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sat, 21 Feb 2015)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sat, 21 Feb 2015)

February 21st, 2015

این گزارش در تاریخ Sat, 21 Feb 2015 23:59:04 +0330 ایجاد شده است

تعداد ۱۶۲۲۹۱ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۸۰۷۷۱ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۲۵۹ مورد حمله از کشور France
تعداد ۱۱۶ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۹۷ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۱۰ مورد حمله از کشور Latvia

Comments are closed.