Home > Statistics > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Wed, 25 Feb 2015)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Wed, 25 Feb 2015)

February 25th, 2015

این گزارش در تاریخ Wed, 25 Feb 2015 23:59:03 +0330 ایجاد شده است

تعداد ۱۵۵۲۰۵ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۵۷۸۳۱ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۴۱۷۰ مورد حمله از کشور Mon­go­lia
تعداد ۲۲۲۶ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۱۴۱۵ مورد حمله از کشور Viet­nam
تعداد ۸۵۴ مورد حمله از کشور France
تعداد ۸۰۹ مورد حمله از کشور Japan
تعداد ۲۱۹ مورد حمله از کشور Unit­ed King­dom
تعداد ۲۰۶ مورد حمله از کشور Kenya
تعداد ۱۸۷ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۱۸۱ مورد حمله از کشور Poland
تعداد ۱۱۸ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۱۰۷ مورد حمله از کشور Malaysia
تعداد ۵ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۵ مورد حمله از کشور Moldo­va, Repub­lic of

Comments are closed.