خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Fri, 27 Feb 2015)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Fri, 27 Feb 2015)

27 فوریه 2015

این گزارش در تاریخ Fri, 27 Feb 2015 23:59:04 +0330 ایجاد شده است

تعداد ۱۷۱۷۲۷ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۹۸۰۴۹ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۱۳۶۵۳ مورد حمله از کشور France
تعداد ۳۲۸۰ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۳۴ مورد حمله از کشور Spain
تعداد ۱۱ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۶ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Greece

دیدگاه ها مسدود است.