خانه > آمار > حملات اینترنتی که در یک هفته گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است

حملات اینترنتی که در یک هفته گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است

28 فوریه 2015

این گزارش در تاریخ Fri, 27 Feb 2015 23:59:04 +0330 ایجاد شده است

تعداد ۴۷۳۶۶۰ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۱۱۳۳۴۰ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۱۹۹۱۴ مورد حمله از کشور France
تعداد ۵۵۰۷ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۴۱۷۰ مورد حمله از کشور Mon­go­lia
تعداد ۱۴۷۰ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۱۴۱۷ مورد حمله از کشور Viet­nam
تعداد ۸۰۹ مورد حمله از کشور Japan
تعداد ۶۰۶ مورد حمله از کشور Czech Repub­lic
تعداد ۳۵۰ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۲۲۰ مورد حمله از کشور Unit­ed King­dom
تعداد ۲۰۶ مورد حمله از کشور Kenya
تعداد ۱۹۴ مورد حمله از کشور Indone­sia
تعداد ۱۸۱ مورد حمله از کشور Poland
تعداد ۱۲۶ مورد حمله از کشور Malaysia
تعداد ۱۲۶ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۱۱۸ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۶۴ مورد حمله از کشور Israel
تعداد ۵۲ مورد حمله از کشور Ecuador
تعداد ۴۵ مورد حمله از کشور Antigua and Bar­bu­da
تعداد ۳۴ مورد حمله از کشور Spain
تعداد ۱۰ مورد حمله از کشور Ukraine
تعداد ۱۰ مورد حمله از کشور Latvia
تعداد ۵ مورد حمله از کشور Moldo­va, Repub­lic of
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Bolivia
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Tunisia
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Cana­da
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Venezuela
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Greece
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Bul­gar­ia
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Hungary

دیدگاه ها مسدود است.