Home > Statistics > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Tue, 24 Mar 2015)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Tue, 24 Mar 2015)

March 24th, 2015

این گزارش در تاریخ Tue, 24 Mar 2015 23:59:03 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۱۴۲۱۳۳ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۱۱۸۲۶ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۱۲۴۱ مورد حمله از کشور France
تعداد ۱۳۴ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۹۴ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۳۸ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۳۶ مورد حمله از کشور Spain
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Sin­ga­pore
تعداد ۶ مورد حمله از کشور Bahrain
تعداد ۶ مورد حمله از کشور Kenya

Comments are closed.