Home > Statistics > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Fri, 27 Mar 2015)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Fri, 27 Mar 2015)

March 27th, 2015

این گزارش در تاریخ Fri, 27 Mar 2015 23:59:04 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۶۳۵۵۰ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۳۹۱۷ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۳۶۴ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۱۰۲ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۸۵ مورد حمله از کشور Nor­way
تعداد ۴۸ مورد حمله از کشور Ukraine
تعداد ۳۷ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Brazil

Comments are closed.