Home > Statistics > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sun, 10 May 2015)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sun, 10 May 2015)

May 10th, 2015

این گزارش در تاریخ Sun, 10 May 2015 23:59:04 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۵۲۹۵۱ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۵۶۷ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۵۵۱ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۳۲۱ مورد حمله از کشور Malaysia
تعداد ۲۷۹ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۲۶۹ مورد حمله از کشور Nether­lands
تعداد ۲۰۳ مورد حمله از کشور Poland
تعداد ۱۵۸ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۱۲۴ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۱۱۳ مورد حمله از کشور Indone­sia
تعداد ۶۲ مورد حمله از کشور Japan
تعداد ۶۰ مورد حمله از کشور India
تعداد ۳۷ مورد حمله از کشور Colom­bia
تعداد ۸ مورد حمله از کشور France
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Cana­da
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Turkey
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Switzer­land
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Germany

Comments are closed.