Home > Statistics > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Fri, 15 May 2015)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Fri, 15 May 2015)

May 15th, 2015

این گزارش در تاریخ Fri, 15 May 2015 23:59:04 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۷۰۴۱۳ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۳۴۸۱ مورد حمله از کشور Mex­i­co
تعداد ۵۵۱ مورد حمله از کشور Russ­ian Fed­er­a­tion
تعداد ۲۶۷ مورد حمله از کشور Thai­land
تعداد ۲۳۰ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۲۲۶ مورد حمله از کشور Chile
تعداد ۱۸۷ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۱۸۶ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۱۷۹ مورد حمله از کشور Cos­ta Rica
تعداد ۶۰ مورد حمله از کشور Bangladesh
تعداد ۲۷ مورد حمله از کشور France
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Unit­ed King­dom
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Netherlands

Comments are closed.